toggle
Aktuality
plag

 

Spoločnosť Ecommy, s.r.o. poskytuje komplexné služby pre podnikateľské subjekty, so zameraním na čerpanie dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré spočívajú v nasledovných činnostiach

PRÍPRAVA
  a.) poradenské služby v oblasti financovania investičného projektového zámeru a plánovaných aktivít, analýza finančnej situácie podnikateľského subjektu

  b.) konzultácie a vytipovanie vhodného nástroja(príp. programu) v rámci štrukturálnych fondov EÚ pre predmetný zámer.

VYPRACOVANIE A PODANIE ŽIADOSTI
  a.) vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(NFP) zo štrukturálneho fondu EÚ po vyhlásení výzvy príslušným riadiacim orgánom,
  b.) spolupráca pri vyhotovovaní príloh k žiadosti o NFP,
  c.) konzultácie s riadiacim orgánom pri spracovávaní žiadosti o NFP,
  d.) podanie žiadosti o NFP podľa ustanovení výzvy riadiaceho orgánu,
  e.) poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania.


IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
  a.) komunikácia s riadiacim orgánom,
  b.) manažment projektu,
  c.) poradenstvo alebo zhotovenie monitorovacích, finančných a záverečných správach podľa podmienok v zmluve,
  d.) zabezpečenie publicity projektu.


Vysvetlenie súťažných podkladov

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

       Pohľad 1
       Pohľad 2
      
Pohľad 3

 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods  1 - otváranie časť  Ostatné

 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods  1 - otváranie časť  Kritériá